Novinky

 • Radosť v 2. A

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Radosť v 2. A.
  06.12.2012 12:46
 • Olympiáda cudzích jazykov - školské kolo

   Dňa 4.12.2012 zviedli súboj vo vedomostiach z anglického jazyka štrnásti žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do Olympiády anglického jazyka. Po písomnej časti si zmerali vedomosti v ústnej časti olympiády  a tu je  výsledné  poradie troch najlepších v oboch kategóriách:   kat. roč. 5.- 7.    1.miesto Košina Simon -7.B  2.miesto  Ondrušík Marko – 6.A  trieda 3. miesto  Monika Grznárová - 6. A trieda  kat. roč. 8.-9.roč.  1.miesto Danko Vladimír – 9.B trieda  2. miesto – Danišová Sabina – 9.A trieda  3. miesto  Ševčíková Eva – 9.A trieda.  

     V Olympiáde nemeckého jazyka sa na prvých miestach umiestnili: kat. roč. 5.-7.   1. miest Martin Koleno - 7. A trieda  kat. 8.-9.roč. 1. miesto Kvetoslava Valachová - 9.B  trieda. Uvedení žiaci budú odmenení vecnými cenami a žiaci z prvých miest nás budú reprezentovať v okresnom kole OAJ a ONJ. Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Alena Kostolná

 • Červená stužka

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Červená stužka.
  05.12.2012 12:04

 • 1. DECEMBER- SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

  1.december sa už niekoľko rokov spája v kalendári s označením  SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS. V mnohých z nás táto skratka vyvoláva pocit neistoty a strachu. Aby sme sa nebáli toho, čo nepoznáme, zapojila sa naša škola už druhý krát do kampane Červená  stužka - symbol boja proti AIDS. Počas kampane – posledný novembrový týždeň- sme  nielen žiakom, ale aj  občanom  mesta Bánovce nad Bebravou  pripomenuli, že problém AIDS nie je len problémom tých, čo sa nakazili, ale týka sa každého z nás. Spolu so žiakmi  si aj učitelia  pripli  červenú  stužku  ako spomienku na tých, ktorí už  chorobe podľahli. Na nástennom paneli  sme umiestnili plagát kampane  Červené stužky  doplnený o aktuálne informácie v podobe článkov a kresieb našich  žiakov, deviataci   si vypočuli aktuálne informácie o HIV z úst školených lektoriek a kampaň sme zakončili rozdávaním letáčikov a červených stužiek  Bánovčanom  v uliciach mesta.  Dúfajme, že  mnohé z týchto aktivít pomôžu  rozšíriť   poznatky o nákaze HIV/AIDS a poskytnú žiakom  a širokej verejnosti informácie o tom, ako sa nevystavovať nebezpečenstvu pohlavného ochorenia a a zamyslieť sa nad svojím životným štýlom.

    PaedDr. Jana Kolníková

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Olympiáda zo slovenského jazyka.
  04.12.2012 07:32
 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Dňa 29.11.2012 sa uskutočnil 5. ročník školského kola Olympiády zo slovenského jazyka. Olympiáda bola určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Pre žiakov boli pripravené náročné úlohy, v ktorých museli preukázať svoje vedomosti z gramatiky, slohu a literatúry, kreativitu, ale aj rečnícke schopnosti. Prvá, písomná, časť pozostávala z práce s textom, za ktorú mohli získať žiaci maximálne 25 bodov a z transformácie textu- 15 bodov. V druhej, ústnej, časti, za ktorú mohli získať maximálne 10 bodov, si mali pripraviť rečnícky prejav na tému Robia šaty človeka? Po sčítaní všetkých bodov sa na prvých troch miestach umiestnili títo žiaci:

  1. miesto: Peter Košťál, VIII. A – Mgr. A. Dvončová
  2. miesto: Daniela Prievalská, VIII.A – Mgr. Andrea Dvončová
  3. miesto: Sabina Danišová, IX.A- Mgr. M. Rídekyová

     Lívia Kernová, IX.B- Mgr. A. Dvončová

   

  Porota: Mgr. Danuša Čačková, Mgr. M. Rídekyová

  V okresnom kole bude našu školu reprezentovať Peter Košťál.

  Žiakov pripravovali Mgr. A. Dvončová, Mgr. M. Rídekyová.   

   

       Mgr. Danuša Čačková

 • Prerušenie štrajku

  Riaditeľka  školy oznamuje, že od 28.11.2012 sa prerušuje štrajk zamestnancov školy. V stredu 28.11.2012 sa začína riadne vyučovanie podľa rozvrhu. V prevádzke bude školská jedáleň aj školský klub detí.

  Zamestnanci zostávajú v štrajkovej pohotovosti.   Mgr. Renata Jamrichová

 • Štrajk pokračuje

  Zamestnanci Základnej školy Školská 1123/29 v Bánovciach nad Bebravou pokračujú aj v utorok 27.11.2012 v neobmedzenom štrajku. Ani v tento deň nie je možné zabezpečiť vyučovanie a nie je v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí. Či bude prebiehať štrajk i v ďalšie dni a kedy sa začne vyučovanie, bude riaditeľka školy informovať rodičov deň vopred do 12,00 h prostredníctvom obecného rozhlasu i na webovom sídle školy.          

  Mgr. R. Jamrichová  -   riaditeľka školy

         

 • Neobmedzený štrajk

  Riaditeľka školy Vám oznamuje, že zamestnanci ZŠ Školská vstupujú od 26. 11. 2012 do neobmedzeného štrajku. Z dôvodu štrajku zamestnancov školy nie je možné zabezpečiť prevádzku a chod školy v pondelok 26. 11. 2012.  V tento deň nie je možné zabezpečiť vyučovanie a nie je v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí. Či bude prebiehať štrajk i v ďalšie dni, alebo sa začne vyučovanie v utorok 27. 11. 2012 bude riaditeľka školy informovať rodičov deň vopred do 12.00 h prostredníctvom obecného rozhlasu  i na webovom sídle školy. Mgr. Renata Jamrichová - riaditeľka školy

 • Deň otvorených dverí

  Pozývame všetkých rodičov aj s deťmi - budúcimi prvákmi - na Deň otvorených dverí v našej škole - dňa 20. 11. 2012, od 14. 30 hod.

  Čo Vás čaká? Najprv prehliadka jazykového laboratória. ďalej práca  na interaktívnej tabuli,  pokus o upečenie medovníkov, taktiež sa naučíte zvládnuť telocvičné prekážky a  nakoniec deti dostanú certifikát budúceho prváka.

  Tešíme sa na Vás!!!

 • Milí rodičia, milí žiaci!

  Možno viete, možno nie, ale naše mesto Bánovce nad Bebravou pripravilo pre svojich občanov vedomostnú súťaž „Poznaj svoje mesto - Staré Bánovce na fotografiách“. Zúčastnite sa aj VY veľkej vedomostnej súťaže „Staré Bánovce na fotografiách“ a zaraďte sa tak do súťaže o tablet Nexus 7 a ďalšie zaujímavé ceny.

  Stačí sa zaregistrovať do 30. novembra 2012, potom odpovedať na pár otázok a mať trocha šťastia. Čím sa zaregistruje  a správne odpovie väčší počet členov rodiny, tým je Vaša šanca na výhru oveľa vyššia.

  Všetky informácie sa nachádzajú na týchto webových portáloch www.banovce.sk, www.nasebanovce.sk, www.ebin.sk.

  Veľa šťastia!       Mgr. Dana Švecová

   

 • PIATACI SÚŤAŽILI, AJ SA ZABÁVALI

  Dňa 16.11.2012 sme pripravili   MATEMATICKO  - PRÍRODOVEDNÉ POPOLUDNIE   pre žiakov 5. ročníka.  Vybraní žiaci si vytvorili  družstvá  a s napätím očakávali znenie prvých otázok.   Svoje vedomosti si zmerali v rôznych disciplínach. Skladali rozstrihaný obrázok, odpovedali na testové otázky, riešili jednoduché hlavolamy,  ochutnávali ovocie a zeleninu.

  Skvelé výkony všetkých  boli odmenené. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravené malé občerstvenie: sladkosti a  džús.  Zvíťazili všetci, ktorí si prišli zmerať  svoje sily a užitočne strávili toto poludnie.

  Popoludnie pripravili p. uč. Španková a Kolníková.

 • Plnenie úloh preventívnych aktivít v I. štvrťroku školského roka 2012/2013

  Cieľom preventívnych aktivít v škole je vytvoriť bezpečné prostredie pre deti v škole, monitorovať správanie  žiakov a jeho zmeny a tieto riešiť v spolupráci s CPPPaP. Dôležité je tiež zabezpečiť zdravý osobnostný vývin dieťaťa.

  September  

  1. Dňa 6.9.2012 vošiel do platnosti školský poriadok, kde boli zapracované opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania, opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a na základe návrhov vyučujúcich bol školský poriadok doplnený o ďalšie body, v ktorých sa riešia výchovné problémy, ale aj bezpečnosť žiakov.

  2. So školským poriadkom boli oboznámení žiaci 7.9. na triednických hodinách a rodičia na prvom rodičovskom združení 3.10.2012.

  Školský poriadok je v plnom rozsahu uverejnený na webovom sídle školy.

  3. Žiaci 0. ročníka 2x za týždeň spolupracujú so špeciálnou pedagogičkou CPPPaP. Stretnutia sú zamerané na rozvíjanie grafomotoriky, matematických predstáv, komunikačných a sociálnych zručností. 

  Október

  4. Koordinátorka preventívnych aktivít vypracovala projekt Škola- rodina- kamaráti, ktorého cieľom bolo upevniť interakciu učiteľ- žiak; utužovať a rozvíjať rodinné vzťahy spoločným trávením voľného času  a vytvárať tak spoločné zážitky založené na dôvere a priateľstve; uvedomiť si úlohu kamaráta v uplatnení sa v rámci rovesníckej skupiny (predchádzať šikanovaniu, užívaniu legálnych a nelegálnych drog); rozvíjať a upevňovať vedomie ľudskej dôstojnosti a spolupatričnosti.

  Projektu sa zúčastnilo 352 žiakov 0.- 9. ročníka. Realizoval sa na hodinách VYV, TEV, NBV a ETV. Na realizácii projektu sa podieľali vyučujúci 0.- 4. ročníka, výtvarnej výchovy, náboženskej a etickej výchovy.

  5. Na rodičovskom združení boli prítomní rodičia oboznámení s materiálom o Sexuálnom zneužívaní, ktorý vypracoval Odbor sociálnych vecí a rodiny, referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z dôvodu narastania prípadov sexuálneho zneužívania mladistvých v našom okrese.

   

  November

  6. Dňa 12.11.2012 mali žiaci IX.A besedu s detskou lekárkou o problémoch dospievania.

  7. V spolupráci so psychologičkou CPPPaP sa v  VIII. A (zlúčila sa bývalá VII.A a VII.B) uskutočnilo testovanie  SORAD (sociometricko-ratingový dotazník) - meranie vzťahov a atmosféry medzi žiakmi v triede.

   

   Koordinatorka prevencie Mgr. Danuša Čačková

   

 • Exkurzia - Uhrovec a Jankov vŕšok

   Slnečný 14. novembrový deň využili žiaci 5. a 6. ročníka našej školy spolu so svojimi vyučujúcimi p.učiteľkami D. Švecovou, D. Čačkovou, J. Bačkovou a M. Jaňákovou na spoznávanie významných osobností a pamätihodností nášho regiónu.   Prvou zastávkou bol Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci, kde sme získali cenné informácie o skutočných velikánoch nášho národa.  Zastávkou číslo dva bolo Uhrovské múzeum s množstvom cenných exponátov, ktoré sú svedectvom umu, dôvtipu a šikovnosti jednoduchého ľudu v minulosti.  A tretia zastávka? Tou bol  areál pamätného miesta na  neďalekom Jankovom vŕšku.       Keďže počasie nám skutočne prialo, odmenou pre nás bol nielen nádherný výhľad na široké okolie, ale aj  na krásy jesennej prírody.  

  PaedDr. Milena Jaňáková   

 • Obvodné kolo v stolnom tenise

  Dňa 12.11. 2012 sa na pôde našej školy odohralo predkolo obvodného kola v stolnom tenise žiačok a žiakov.

  V kategórii žiakov nás reprezentovali Vladimír Láska(7.A), Alan Brabec(8.A), Tibor Bitarovský(6.A) a Ľuboš Mikuš(6.A). Ich súpermi boli chlapci zo Základnej školy Šišov a Slatina nad Bebravou. 

  Výsledky zápasov družstiev(žiaci):

  1. zápas- ZŠ Slatina nad Bebravou  :  ZŠ Šišov – 1:4

  2. zápas- ZŠ Šišov : ZŠ Školská – 4:0

  3. zápas- ZŠ Školská : ZŠ Slatina nad Bebravou – 3:4

  V 1. zápase našich chlapcov sa prejavila nerozohratosť, čo však neplatilo pre ZŠ Šišov, ktorí si už pripísali prvé víťazstvo nad ZŠ Slatina. Všetky 4 zápasy, ktoré rozhodli o hladkej prehre našich skončili výsledkom 2:0 na sety. Už po prvých dvoch zápasoch sme sa dozvedeli meno postupujúceho ZŠ Šišov. V 2. zápase proti ZŠ Slatina sa nám vodilo o niečo lepšie. Útočnou hrou Lásku a Bitarovského sme do posledného zápasu verili, že vyhráme. Nakoniec Láska prehral tesne posledný zápas v pomere setov 1:2..

  V kategórii dievčat sa u nás predstavili len dievčatá zo ZŠ Slatina. Žiačky ZŠ Školská nastúpili v zostave Eva Krčová(9.A), Laura Bridová(9.A), Aneta Hergezelová(7.A) a Daniela Mikušová(7.A).

  Výsledok zápasu družstiev(žiačky):

  ZŠ Školská : ZŠ Slatina nad Bebravou – 3:4

  Tento zápas bol po celú dobu napínavý. Výborne sa darilo Eve Kŕčovej, ktorá vyhrala všetky svoje zápasy. Vo štvorhre spolu s Bridovou umnou hrou prekonali nervóznejšie súperky. Bohu žiaľ vo dvojhrách sa našim dvom mladším reprezentantkám nepodarilo získať ani set a o prehre celého družstva rozhodli tesné prehry Bridovej 1:2 v oboch jej zápasoch.

  Chlapci aj dievčatá sa držali statočne, za čo im patrí veľká pochvala.

  Mgr. Ondrej Kubala

 • Projekt KOMPARO – ideálna príprava na Testovanie 9

  KOMPARO, projekt pre školy, slúži na získanie cennej spätnej väzby o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov v rôznych predmetoch a aké sú výsledky žiakov v porovnaní s inými školami. Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, ktoré výrazne pomôžu s prípravou na Testovanie 9. 8.11.2012 si takéto cvičné testy  napísalo aj 64 žiakov 8. a 9.ročníka našej školy. V decembri získajú užitočnú spätnú informáciu v podobe „Vysvedčenia“. Dozvedia sa z neho, v ktorej oblasti predmetov musia pridať, koľko z testovaných žiakov napísalo testy lepšie a koľko horšie ako oni. To sú nesmierne dôležité informácie, lebo pri prijímaní na stredné školy nestačí len vedieť, ale treba vedieť lepšie ako ostatní, ktorí sa na danú školu hlásia. 

  PaedDr. Milena Jaňáková, výchovná poradkyňa           

 • Planetárium Žiar nad Hronom

  Každý rok si žiaci piateho ročníka rozširujú svoje vedomosti o vesmíre, Slnečnej sústave a našej Zemi aj návštevou planetária v Žiari nad Hronom. Počasie nám tento rok síce príliš neprialo a nemohli sme pozorovať Slnko, ale aj tak sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Napríklad to, že najväčší ďalekohľad na svete má 8-metrové „oči“. Tými vidí naozaj ďaleko do vesmíru a prináša zaujímavé pohľady. Niektoré nám ujo astronóm aj ukázal – žiaľ iba na internete. V ufosále sme si zopakovali ročné obdobia a povypytovali sa množstvo otázok, na ktoré nám tiež fundovane odpovedal ujo astronóm. Najdôležitejšou časťou našej exkurzie však bola projekcia programu Na Mesiac a ešte ďalej v hlavnej sále planetária. Ponorili sme svoje pohľady do nočnej oblohy a spoznávali sme súhvezdia na nočnej oblohe. Dozvedeli sme sa aj „príbehy niektorých súhvezdí“. Prístroj planetária sa nám páčil – teda to, čo dokáže, ale žiaľ pod stromček si ho kúpiť nemôžeme.  Je totiž veľmi drahý.

  Mgr. Gunišová Mária, Mgr. Švecová Dana

 • ŠKOLA- RODINA- KAMARÁTI

       V mesiaci október sa realizoval v našej škole projekt Škola- rodina- kamaráti.

       Cieľom projektu bolo spolupodieľať sa na vytváraní takého sociálneho prostredia, ktoré môže vplývať na zdravý emocionálny vývin dieťaťa;  interakcia učiteľ- žiak; poukázať na dôležitosť utužovania a rozvíjania rodinných vzťahov spoločným trávením  voľného času  a vytváranie  spoločných zážitkov založených na dôvere a priateľstve, ale aj uvedomenie si úlohy kamaráta v uplatnení sa v rámci rovesníckej skupiny; rozvíjať a upevňovať vedomie ľudskej dôstojnosti a spolupatričnosti.

          Projekt  prebiehal v  0. – 9. ročníku.

  V 0., 1., 2. a 4. ročníku žiaci zhotovovali výtvarné práce na tému Vytváranie vzťahov v škole, rodine a medzi kamarátmi ľubovoľnou výtvarnou technikou, pričom použili rôzny výtvarný materiál- farebný papier, vodové a temperové farby, voskový pastel, suchý pastel...

  Pre žiakov 3. ročníka pripravili pani učiteľky športové súťaže pod heslom Športujeme v škole.

  V štafetových súťažiach, futbale a vybíjanej preukázali svoju športovú zdatnosť a zmysel pre spoluprácu, ale aj fair- play.

  Žiaci v 5., 6. a 7. ročníku na hodinách výtvarnej výchovy zhotovovali výtvarné práce ľubovoľnou výtvarnou technikou zamerané na Vytváranie vzťahov v škole, rodine a medzi kamarátmi.

  V 8. a 9. ročníku žiaci na hodinách náboženskej a etickej výchovy tvorili  projekty alebo prezentácie v PowerPoint-e, Word-e  alebo v programe Kreslenie, ktorých hlavnou témou boli rodina, škola a kamaráti.

       Výtvarné práce sú vystavené v areáli školy, projekty prezentovali žiaci na hodinách náboženskej a etickej výchovy.

  Na realizácii projektu sa podieľali vyučujúci 0.- 4. ročníka a vyučujúci výtvarnej výchovy, náboženskej a etickej výchovy, za čo im patrí poďakovanie.

           Mgr. Danuša Čačková,  koordinátorka pre prevenciu 

   

 • MY POP STAR 2012

  ...je názov súťaže v speve populárnej piesne, ktorej okresné kolo sa konalo dňa 24.10.2012 v priestoroch bánovského Centra voľného času. Naším ohnivkom v súťaži bola Laura  M a t e j č e k o v á , žiačka 6. B triedy – získala krásne 2. miesto s postupom do semifinále v Považskej Bystrici.  K úspechu je všetci  blahoželáme a držíme palce aj v ďalšom kole súťaže !

  PaedDr. Milena Jaňáková

   

 • Medzinárodný deň školských knižníc a Týždeň zdravej výživy

   

  22.10. 2012 sme sa opäť pripojili k Medzinárodnému dňu školských knižníc. V duchu témy tohto ročníka sme pripravili výstavku kníh našej knižnice, ktoré rokmi vydania preklenuli niekoľko desaťročí . Výstavku ozvláštnili i práce žiakov vo forme ilustrácií, zvitkov, zveršovania prečítaných kníh... Navväčšiu pozornosť pútalo jedno z evanjelíí v Brailovom písme.
  Žiaci prvého stupňa predviedli starším žiakom zdramatizované úryvky prečítaných kníh, či reklamné šoty a najstarší žiaci zasa upravili pre tých mladších rozprávky na CD.

  A v tento deň sme odštartovali Týždeň zdravej výživy. Cieľom akcie bolo oboznámiť sa so spôsobom zdravého stravovania, ale i jeho vplyvu na zdravie. Pripravili sme tieto aktivity: tvorba plagátov, príprava ovocných a zeleninových šalátov, prezentácia zdravej výživy formou reklamného šotu. Všetci žiaci našej školy dostali jabĺčko, ktoré sponzorsky zabezpečila vedúca ŠJ p. Botková.

  Mgr. J. Mattošová, Mgr. E. Turková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria