Novinky

 • Plnenie úloh preventívnych aktivít v 1. štvrťroku školského roku 2013/2014

  1.   Prijali a realizovali sme účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie šikanovania na  základe Metodického usmernenia č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 

  v školách a školských zariadeniach. 

   2.  V školskom poriadku sme vymedzili opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol)  

  a nelegálnych drog v školskom prostredí a oboznámiť s týmito opatreniami zákonných 

  zástupcov a žiakov školy.

   3.   Žiaci 9. ročníka sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže základných škôl na tému 

  Červené stužky (prevencia AIDS/, ktorú vyhlásilo Gymnázium sv. Františka v Žiline. do 

  celoslovenského kola sme zaslali 3 najlepšie práce.

  4.   V mesiaci október sa v našej škole realizoval preventívny projekt ÁNO – NIE, ktorý

  finančne podporil MsÚ v Bánovciach nad Bebravou.

  Cieľom projektu bolo rozvíjať a upevňovať v žiakoch vedomie ľudskej dôstojnosti, poukázať na to, že každý človek sa spolupodieľa na vytváraní zdravého životného štýlu – správne stravovanie, pravidelný pohyb- cesta k zdraviu, starostlivosť o svoje zdravie a pomáha tak vytvárať také sociálne prostredie, ktoré vplýva na zdravý emocionálny vývoj dieťaťa.

       Projekt prebiehal v 1. – 9. ročníku.

  Žiaci 1.-4. ročníka zhotovovali výtvarné práce na tému  V zdravom tele zdravý duch (stravovanie, športovanie.../.

  Žiaci 5.-8. ročníka výtvarne spracovali tému  Vedieť povedať áno zdravému životnému štýlu a nie závislostiam

  Výtvarné práce žiaci zhotovovali ľubovoľnou výtvarnou technikou, pričom použili rôzny výtvarný materiál- farebný papier, látka, vodové a temperové farby, voskový pastel, suchý pastel, koláž... Žiaci pracovali individuálne alebo v skupinách. Výtvarné práce boli umiestnené v triede alebo a areáli školy. Vyučujúci prihliadali na vek a zručnosti žiakov.

  Žiaci 9. ročníka navrhovali na hodinách etickej a náboženskej výchovy Leták s témou závislosti /fajčenie, alkohol, hracie automaty, facebook.../. Pracovali na PC vo Word-e.

  Do projektu sa zapojilo 359 žiakov 1.-9. ročníka.

  5.  Triedne učiteľky 1. ročníka spolupracujú so špeciálnymi pedagogičkami CPPPaP, ktoré navštevujú jednotlivé triedy a sledujú, ako sa prváci adaptovali na školské prostredie a prácu v škole.

   

  Mgr. D. Čačková, koord. prev. aktivít

   

   

   

 • Literárna exkurzia Modra – Červený Kameň

  Dňa 23. októbra 2013 žiaci ôsmeho a deviateho ročníka absolvovali literárnu exkurziu do Modry – mesta, ktoré sa spája so životom Ľudovíta Štúra. V Modre si prezreli dve stále expozície: Expozíciu Ľudovít Štúr – od štúdia k činom a Pamätnú izbu Ľ. Štúra. Svoje vedomosti o tomto významnom rodákovi z Uhrovca si doplnili o nové informácie, ktoré im sprostredkovali zamestnanci múzea. Ďalej sme navštívili  Galériu Ignáca Bizmayera. Expozícia diel majstra figurálnej keramickej tvorby je umiestnená v rotundovej bašte mestského opevnenia zo 17. storočia. Bolo zaujímavé pozorovať, ako dokážu ľudské ruky vdýchnuť život chladnej hrude hliny a vyčariť z nej úchvatné diela. Fascinujúci bol súbor keramických diel – výjavov zo života vinárov od výsadby viniča až do zber a spracovanie hrozna. V druhej časti expozície sme mali možnosť vidieť prácu zahraničných autorov keramickej tvorby. Naša literárna exkurzia pokračovala ďalej návštevou a prehliadkou Hradu Červený Kameň. Múzeum Červený Kameň sa špecializuje na vývoj bytovej kultúry šľachty a meštiactva na Slovensku. Spoločne sme absolvovali I. okruh - Šľachtická rezidencia, ktorý nám v 24 miestnostiach hradného paláca predstavil, ako mohli vyzerať interiéry šľachtickej rezidencie od konca 15. do začiatku 20. storočia. Okrem toho sme sa od sprievodkyne dozvedeli všeličo zaujímavé o unikátnej salle terrene, hradnej lekárni, kaplnke Nanebovzatia Panny Márie, kabinete zbraní, a hradnej knižnici.       Mgr. Dana Švecová

 • Preventívny projekt ÁNO- NIE

  V mesiaci október sa realizoval v našej škole preventívny projekt ÁNO- NIE.

  Cieľom projektu bolo rozvíjať a upevňovať v žiakoch vedomie ľudskej dôstojnosti, poukázať na to, že každý človek sa spolupodieľa na vytváraní zdravého životného štýlu – správne stravovanie, pravidelný pohyb- cesta k zdraviu, starostlivosť o svoje zdravie a pomáha tak vytvárať také sociálne prostredie, ktoré vplýva na zdravý emocionálny vývoj dieťaťa.

       Projekt prebiehal v 1. – 9. ročníku.

  Žiaci 1.-4. ročníka zhotovovali výtvarné práce na tému  V zdravom tele zdravý duch (stravovanie, športovanie.../.

  Žiaci 5.-8. ročníka výtvarne spracovali tému  Vedieť povedať áno zdravému životnému štýlu a nie závislostiam

  Výtvarné práce žiaci zhotovovali ľubovoľnou výtvarnou technikou, pričom použili rôzny výtvarný materiál- farebný papier, látka, vodové a temperové farby, voskový pastel, suchý pastel, koláž... Žiaci pracovali individuálne alebo v skupinách. Výtvarné práce boli umiestnené v triede alebo a areáli školy. Vyučujúci prihliadali na vek a zručnosti žiakov.

  Žiaci 9. ročníka navrhovali na hodinách etickej a náboženskej výchovy Leták s témou závislosti /fajčenie, alkohol, hracie automaty, facebook.../. Pracovali na PC vo Word-e.

  Do projektu sa zapojilo 359 žiakov 1.-9. ročníka.

   Mgr. Danuša Čačková

   

 • • VÝSTAVKA JESENNÝCH PLODOV

  Ku  vnímaniu krás  prírody vedieme aj  žiakov našej školy. Napríklad aj  tým, že všetci piataci   vyhotovili zbierky jesenných lesných plodov – gaštanov, šípok, orechov, žaluďov, bukvíc, javorov..., ktoré nazbierali  sami alebo s rodičmi  potulkami po prírode.  Tie najvydarenejšie práce   zdobia  chodbu školy pri školskej jedálni. Nápaditosť, pestrosť a fantáziu pri ich vytvorení obdivujú rodičia, aj  spolužiaci nižších a vyšších ročníkov.

  PaedDr. J. Kolníková

   

 • 21. 11. 2013

  Do galérie Hvezdáreň Bielice boli pridané fotografie.

 • Exkurzia do hvezdárne

  Dňa 12.11.2013 sa žiaci 4.A,B,C zúčastnili exkurzie vo hvezdárni Malé Bielice. Najskôr si žiaci prezreli film o planétach, pracovník hvezdárne ich preskúšal z doterajších vedomostí a zároveň odpovedal na zvedavé otázky. Touto formou si mohli žiaci doplniť poznatky z predmetu prírodoveda. Vďaka unikátnemu šošovkovému ďalekohľadu, ktorý je umiestnený v kupole hvezdárne, mali možnosť za pekného počasia pozorovať Slnko. Žiaci si odniesli z exkurzie hodnotné poznatky a pekné zážitky.    Mgr. R. Jamrichová

 • 18. 11. 2013

  Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí

  Srdečne pozývame všetkých rodičov s deťmi na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 12. 11. 2013 od 14. 30 h v ZŠ Školská.

  Čo Vás čaká?

  Prehliadka prváckej triedy, práca na interaktívnej tabuli, prekážková dráha v telocvični, pečenie v cvičnej kuchynke, hry s hudobnými nástrojmi v odbornej učebni, záverečný certifikát budúceho prváka a veľa prekvapení...

  Tešíme sa na Vás!

 • 18. 11. 2013

  Do galérie Monitor boli pridané fotografie.

 • Komparo

   Aj my patríme ku školám, ktoré chcú poskytovať žiakom kvalitné vzdelanie, no potrebujú na to nástroje na objektívne posúdenie, do akej miery sa im to darí.
       Jedným z takých nástrojov je systém cvičného testovania Komparo, do ktorého sa 7.11.2013 zapojili aj naši deviataci i ôsmaci, aby si preverili úroveň svojich vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a zo všeobecných študijných predpokladov. Veď v "ostrom" Testovaní 9  v marci 2014 chcú obstáť čo najlepšie a Komparo im nastaví zrkadlo, ako sú na tom dnes, čo ešte treba dotiahnuť, precvičiť...
    S uhradením časti nákladov na testovanie im pomohla aj Rada rodičov.

  PaedDr. M. Jaňáková, výchovná poradkyňa
   

 • 7. 11. 2013

  Do galérie Jesenná výstava boli pridané fotografie.

 • J E S E N N Á V Ý S T A V A

  Tradíciou nášho ŠKD posledný októbrový týždeň, je vytvorenie výstavy, v priestoroch školy, PLODY JESENE. Tento rok bola zameraná – JABĹČKO ROKA 2013. Deti doniesli zhotovené výrobky zo zemiakov, gaštanov, mrkvy, tekvičkové výrobky a strašidielka.

  S pani vychovávateľkami vytvorili krásne výtvarné práce, zvieratká a rôzne postavičky z listov. Do súťaže JABĹČKO ROKA 2013 sa zapojilo veľa detí. Okrem toho, že všetci obdivovali našu výstavu, deti prežili príjemné popoludnie a zasúťažili si v jedení jabĺk, prenášaní jabĺčka na lyžici, museli sa trafiť do cieľa a v skladaní puzzle.

  V závere nášho podujatia porota p. učiteľky E. Turková a A. Dvončová vybrali najkrajšie jabĺčko, z každého oddelenia po jednom a jedno tekvičkové strašidielko. Víťazi boli odmenení drobnou odmenou a sladkosťou.

  Myslím si, že deti a všetci prítomní prežili veselé popoludnie a zároveň si mohli pozrieť, aké plody nám jeseň poskytuje.

  Tešíme sa o rok.

  Výstavu a akciu pripravila A. Hlavačková, zároveň ďakujem všetkým p. vychovávateľkám.

 • Halloweenska party v ŠKD

  Dňa 29.10.2013 sa deti z 1.oddelenia ŠKD zabávali na  Halloweenskej party . Deti si pripravili strašidelné kostýmy, masky a pani vychovávateľka  pre nich pripravila množstvo zaujímavých súťaží. Na party nemohlo chýbať občerstvenie, diskotéka a sladké odmeny. Deti prežili príjemné, ale aj strašidelné chvíle a plné dojmov odchádzali na prázdniny. Bc. Richtárechová Jana

   

 • Exkurzia Uhrovec – Kšinná – Jankov Vŕšok

  38 detí 5. ročníka sa pod vedením p. uč. Rídekyovej a Dvončovej   zúčastnilo v krásny slnečný  piatok, 25.10.2013,  exkurzie do Uhrovca , Kšinnej  a na Jankov Vŕšok. V Uhrovci sme si prezreli regionálne múzeum s množstvom starých a zaujímavých exponátov, kde nám o nich pútavo porozprávala pani Beštová, ako aj o celej histórii obce Uhrovec. Potom sme navštívili 700-ročný románsky kostolík v Kšinnej, odkiaľ sme  mali prekrásny výhľad na celú obec i okolitú prírodu. Z Kšinnej sme sa vrátili späť do Uhrovca – do rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, kde sme sa dozvedeli veľa nového a poučného. Po tejto návšteve sme vybehli hore schodami  ku kaštieľu grófa Zaya, aby sme sa na chvíľu preniesli do starých čias. Našu exkurziu sme ukončili na Jankovom Vŕšku, kde sme videli partizánske bunkre, mohylu a symbolický cintorín.  

   

  Mgr. Andrea Dvončová

 • 6. 11. 2013

  Do galérie Vítanie detí v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

   

  Tento ročník Medzinárodného dňa školských knižníc sa na našej škole niesol v štýle pevnosti Boyard . S originálnym nápadom prišla p.uč. D. Švecová, ktorá spolu s p.uč. D.Čačkovou pripravila množstvo inšpiratívnych aktivít. Triedy sa teda stali tímami, ktoré budovali nedobytnú pevnosť z vedomostí a inšpirácií, ktoré nám knihy poskytujú. Žiaci trávili čas pri zaujímavých činnostiach, ktoré ich pripravili na ďalší krok – stretnutie so školským knihovníkom v školskej knižnici. Vstupovali do nej veľkou bránou, ktorej neprehliadnuteľnú podobu dala p.uč. A. Dvončová. Veríme, že otvorila našim žiakom cestu do budúcnosti, kde nadobudnuté skúsenosti raz zužitkujú. Po rozlúštení indície dotvárali žiaci čiastky hesla tohto ročníka súťaže. Deti preukázali dobrú úroveň čitateľskej gramotnosti i kreativity. Výsledky ich úsilia budú zdobiť priestory pri našej knižnici a poskytovať zaujímavé čítanie. Kto vie... Možno je medzi nimi aj budúci spisovateľ .
  Mgr. Jana Mattošová

 • 4. 11. 2013

  Do galérie Záložka do knihy spája školy boli pridané fotografie.

 • Záložka do knihy spája školy

  V tomto školskom roku sa žiaci 1. - 4. ročníka opäť zapojili do česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spája školy." Je to projekt, ktorého zámerom je podporovať nielen medzinárodnú spoluprácu škôl, ale súčasne témou "Namaľuj si svojho obľúbeného literárneho hrdinu" podnecovať a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.
  Žiaci záložky vyrábali v rámci výtvarnej výchovy a pomáhali si aj literárnymi predlohami. Zhotovené záložky sme poslali do vybranej základnej školy v obci Toužim, ktorá sa nachádza v okrese Karlové Vary. Osudy a príbehy ktorých literárnych hrdinov "prežívajú" naši žiaci najradšej si môžete pozrieť vo fotoalbume. Mgr. Šišmišová

   

 • MY POP STAR 2013

  ...je názov súťaže v speve populárnej piesne, ktorej okresné kolo sa konalo dňa 23.10.2013 v priestoroch bánovského Centra voľného času.          Našimi „pop star“v súťaži boli Laura  M a t e j č e k o v á, Viktória  S t o l á r o v á, žiačky 7. B triedy, Diana Š i m u n o v á   z  8.A.  Laura získala krásne 2. miesto s postupom do semifinále v Považskej Bystrici.  K úspechu je všetci  blahoželáme a držíme palce aj v ďalšom kole súťaže !

  PaedDr. Milena  Jaňáková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria